Privacybeleid

 

1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Vanuithuisbestellen.nl (hierna te noemen: ‘Vanuithuisbestellen.nl.’) jou over het gebruik van je persoonsgegevens binnen de website van Vanuithuisbestellen.nl. Wanneer je Vanuithuisbestellen.nl gebruikt, vertrouw je ons met je gegevens. Dit Privacybeleid is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk en we hopen dat je de tijd wilt nemen om het beleid zorgvuldig te lezen.

Vanuithuisbestellen.nl is een product zoekmachine. Vanuithuisbestellen.nl verkoopt zelf geen producten maar ontsluit de producten die door anderen te koop worden aangeboden via Vanuithuisbestellen.nl Je kan onze services gebruiken om (product)informatie te zoeken en te delen. Wanneer je gegevens met ons deelt, bijvoorbeeld door een account aan te maken, kunnen we die services nog beter maken, om bijvoorbeeld relevantere zoekresultaten te laten zien of het delen van inhoud nog sneller en gemakkelijker te maken.

Als je als bezoeker gebruik maakt van Vanuithuisbestellen.nl (bijvoorbeeld door een account aan te maken) (hierna: ‘Gebruiker’) zullen je persoonsgegevens worden verwerkt volgens dit Privacybeleid. Vanuithuisbestellen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens om jou beter van dienst te kunnen zijn, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang.

Vanuithuisbestellen.nl vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden je persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens via Vanuit huis bestellen.nl is Vanuithuisbestellen.nl de verantwoordelijke in de zin van artikel 24 AVG.

Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden.

Wanneer je wordt doorverwezen naar een webshop via Vanuithuisbestellen.nl, zal eventueel ook de webshop jouw persoonsgegevens verwerken en als zodanig als verantwoordelijke kwalificeren. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende webshop voor meer informatie over hoe zij omgaat met jouw persoonsgegevens.

2. Het gebruik van Vanuithuisbestellen.nl

a. Soort persoonsgegevens
Bij het gebruik van Vanuithuisbestellen.nl wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen. Daarnaast wordt jouw gebruik van Vanuithuisbestellen.nl (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. In het Cookiebeleid  van Vanuithuisbestellen.nl. kan je lezen op welke wijze deze gegevens verkregen en verwerkt worden.

b. Doeleinden van het gebruik
Vanuithuisbestellen.nl gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

i) Onderzoek van gebruik van Vanuithuisbestellen.nl
Vanuithuisbestellen.nl gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van Vanuithuisbestellen.nl voor onderzoek. Doel hiervan is het gebruiksgemak en de dienstverlening van Vanuithuisbestellen.nl te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Vanuithuisbestellen.nl gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

ii) Personalisatie
Vanuithuisbestellen.nl gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van Vanuithuisbestellen.nl ook om jouw interesses in kaart te brengen. In combinatie met gegevens die je verstrekt op Vanuithuisbestellen.nl en gegevens verkregen via jouw Vanuithuisbestellen.nl account en/of andere bronnen kan Vanuithuisbestellen.nl deze gegevens gebruiken om een persoonlijk profiel op te bouwen. Op basis van deze gegevens kan de content op Vanuithuisbestellen.nl worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd zodat dit beter aansluit bij jouw interesses. Daarnaast kunnen op Vanuithuisbestellen.nl of op andere websites gerichter advertenties getoond worden. Door gebruik te maken van Vanuithuisbestellen.nl geef je hier, voor zover nodig, toestemming voor.

iii) Beveiliging van Vanuithuisbestellen.nl
IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van Vanuithuisbestellen.nl te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het “spideren” (doorzoeken) van Vanuithuisbestellen.nl als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

3. Het gebruik van persoonsgegevens in je Vanuithuisbestellen.nl account

a. Soort persoonsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op Vanuithuisbestellen.nl kan je een persoonlijk Vanuithuisbestellen.nl account aanmaken. Je hebt de mogelijkheid om in te loggen op Vanuithuisbestellen.nl met behulp van jouw account bij derde partijen (bijvoorbeeld via Facebook, Instagram, Google+, LinkedIn). Door hiervan gebruik te maken wordt een aantal accountgegevens (naam, emailadres en geslacht) automatisch gevuld met de (persoons)gegevens die je eerder al bij deze derde partij had ingevuld. Vanuithuisbestellen.nl vraagt deze gegevens uitsluitend op jouw verzoek op bij deze derde partij en verwerkt deze gegevens vervolgens in je Vanuithuisbestellen.nl account.

b. Doeleinden van het gebruik
Vanuithuisbestellen.nl gebruikt de (persoons)gegevens uit jouw Vanuithuisbestellen.nl account en de door jou op Vanuithuisbestellen.nl verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden:

i) Beveiliging van je account
Jouw inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van jouw account. Als je dit wilt wijzigen kan dat in je account.

ii) Reviews
Op  Vanuit huis bestellen.nl kunnen reviews over webshops geschreven worden. Op het schrijven van een review zijn deze reviewvoorwaarden van toepassing. In verband hiermee zullen we ook persoonsgegevens van je bewaren. Deze reviews kunnen mogelijk gebruikt worden door derden, op basis van de door jou verstrekte gegevens en content.

iii) Email marketing
Uitsluitend indien je daarom hebt verzocht, gebruikt Vanuithuisbestellen.nl jouw emailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Vanuit huis bestellen.nl .Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij Vanuit huis bestellen.nl aangesloten webshops bevatten. Elke marketingemail die je van Vanuit huis bestellen.nl ontvangt biedt de mogelijkheid om je af te melden.

iv) Actie/Prijsvraag
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen we ook om je persoonsgegevens. Zo kunnen we de gegevens van de deelnemers bijhouden en de winnaars aanschrijven.

v) Personalisatie
Vanuit huis bestellen.nl gebruikt de gegevens uit jouw Vanuit huis bestellen.nl account en de door jou op Vanuit huis bestellen.nl verstrekte gegevens ook om jouw interesses in kaart te brengen. In combinatie met gegevens verkregen uit andere bronnen en door je gebruik van Vanuit huis bestellen.nl kan Vanuit huis bestellen.nl een persoonlijk profiel opbouwen. Op basis van deze gegevens kan de content op Vanuit huis bestellen.nl worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd zodat dit beter aansluit bij je interesses. Hetzelfde geldt voor marketingberichten van Vanuit huis bestellen.nl, indien jij je daarvoor hebt aangemeld. Daarnaast kunnen hierdoor op Vanuit huis bestellen.nl of op andere websites gerichter advertenties getoond worden of kan Vanuit huis bestellen.nl  jou nieuwsbrieven toesturen die voor jou interessant kunnen zijn. Door gebruik te maken van een Vanuit huis bestellen.nl account of door je gegevens elders op Vanuit huis bestellen.nl achter te laten geeft je hier, voor zover nodig, toestemming voor.

vi) Onderzoek
De gegevens uit je account en de door jou op Vanuit huis bestellen.nl verstrekte gegevens kan Vanuit huis bestellen.nl tevens gebruiken voor kwaliteitsonderzoek in brede zin en om haar producten en diensten te verbeteren of meer inzicht te verkrijgen in de markt. Vanuit huis bestellen.nl gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Vanuit huis bestellen.nl gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Vanuit huis bestellen.nl sluit met deze bewerkers een bewerkers overeenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om artikel 28 AVG en alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven. Vanuit huis bestellen.nl verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of wanneer je hiervoor zelf toestemming hebt gegeven.

5. Beveiliging en maatregelen

Vanuit huis bestellen.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot jouw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen per artikel 32 AVG. Vanuit huis bestellen.nl doet dat onder andere door gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers van Vanuit huis bestellen.nl. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde partij en worden indien nodig aangevuld of verscherpt. Omdat geen enkel systeem 100% beveiligd kan zijn, kan Vanuit huis bestellen.nl echter de veiligheid van jouw persoonsgegevens helaas niet voor de volle 100% garanderen.

6. Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op Vanuit huis bestellen.nl en niet op andere websites van derden, waaronder webshops, waarvoor op Vanuit huis bestellen.nl een link wordt getoond. Als je via een hyperlink terecht komt op de website van een ander, dan geldt dit Privacybeleid niet voor jouw bezoek aan die website. Vanuit huis bestellen.nl adviseert je het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

7. Controle over je persoonsgegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je via jouw account hebt ingevoerd in te in te zien, of aan te passen. Dat kan via de instellingen van je Vanuit huis bestellen.nl account. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Vanuit huis bestellen.nl. behoudt zich het recht voor om hier de wettelijk toegestane vergoeding per aanvraag voor in rekening te brengen. Je hebt tevens de mogelijkheid om ons schriftelijk of per email te verzoeken je persoonsgegevens geheel te verwijderen. Wij zullen een dergelijk verzoek zo snel mogelijk doorvoeren. Vanuit huis bestellen.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

8. Overgang van overneming

Bij een eventuele verdere groei en ontwikkeling van Vanuit huis bestellen.nl kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal Vanuit huis bestellen.nl . jou hierover tijdig via Vanuit huis bestellen.nll informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je jouw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Vanuit huis bestellen.nl richten.

9. Wijzigingen

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van Vanuit huis bestellen.nl te kunnen verwerken, behoudt Vanuit huis bestellen.nl zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Vanuit huis bestellen.nl adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. De wijzigingen kunnen via Vanuit huis bestellen.nl of per email bekend worden gemaakt.

Vragen?

Als je vragen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Vanuit huis bestellen.nl
info@vanuithuisbestellen.nl

Daarnaast heb je het recht om je met klachten inzake onze verwerking van persoonsgegevens te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookies

Een cookie is een klein stukje tekst dat naar jouw browser wordt gestuurd door een website die je bezoekt. Deze cookie helpt de site informatie over jouw bezoek te onthouden, zoals je voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan je volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor jou maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel moeizamer en frustrerender zijn. We gebruiken cookies voor vele doeleinden. We gebruiken ze om bijvoorbeeld de advertenties die je ziet relevanter voor jou te maken, te tellen hoeveel bezoekers we op een pagina ontvangen, of bijvoorbeeld om jouw gegevens te beschermen.

Cookiebeleid

Websites en apps hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site of app zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekende voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en met cookies vergelijkbare technologieën waaronder scripts, webbeacons en fingerprints (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website of app die jij bezoekt.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies wij inzetten op Vanuit huis bestellen.nl en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag jouw privacy èn de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. In dit cookiebeleid lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via Vanuit huis bestellen.nl en voor welke doeleinden.

Door gebruik te blijven maken van Vanuit huis bestellen.nl of de cookiebanner te sluiten geef je toestemming voor het plaatsen en uitlezen van de in dit cookiebeleid genoemde cookies bij je bezoek aan Vanuit huis bestellen.nl.

Functionele Cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat Vanuit huis bestellen.nl werkt zoals het hoort en bepaalde gegevens of voorkeursinstellingen niet bij elk bezoek opnieuw hoeven worden ingevoerd. Voor deze cookies geldt dat ze geringe inbreuk maken op de privacy van gebruikers zodat hiervoor geen voorafgaande toestemming is vereist.

Op Vanuit huis bestellen.nl gebruiken we dergelijke cookies voor:
 1. Het opslaan van voorkeuren, zoals het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, de sortering van de getoonde producten (bijvoorbeeld prijs aflopend, prijs oplopend), etc.;
 2. Bij te houden hoeveel bestellingen plaatsvinden ten behoeve van afrekening met de webshop;
 3. Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren als je wilt inloggen;
 4. Het uitlezen van je browserinstellingen om Vanuit huis bestellen.nl optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
 5. Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, zodat je niet steeds dezelfde informatie hoeft in te vullen;
 6. Het opsporen van misbruik van Vanuit huis bestellen.nl, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
 7. Het gelijkmatig belasten van Vanuit huis bestellen.nl, waardoor de site bereikbaar blijft.

Analytische Cookies

Om te bepalen welke onderdelen van Vanuit huis bestellen.nl het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij met behulp van bijvoorbeeld Google Analytics continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak webpagina’s bezocht worden, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Op basis daarvan worden analyses gemaakt die uiteindelijk ertoe bijdragen dat de website aansluit op de wensen van de gebruikers. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. De impact van deze cookies op de privacy van de gebruiker is dermate gering dat daarvoor geen toestemming is vereist. Overigens worden deze cookies ook door derden geplaatst en verwerkt ten behoeve van Vanuit huis bestellen.nl.

Wij gebruiken dergelijke cookies voor:
 1. Het bijhouden van het aantal bezoekers op de pagina’s van Vanuit huis bestellen.nl;
 2. Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op de pagina’s van Vanuit huis bestellen.nl;
 3. Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van Vanuit huis bestellen.nl bezoekt;
 4. Het beoordelen welke delen van de pagina’s van Vanuit huis bestellen.nl aanpassing behoeven;
 5. Het optimaliseren van Vanuit huis bestellen.nl.

De Google Analytics-cookies hebben we privacy vriendelijk ingesteld conform de ‘Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics’ zoals beschikbaar gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent voor de Google Analytics-cookies dat Vanuit huis bestellen.nl:
 1. Met Google een bewerkersovereenkomst heeft gesloten;
 2. Het laatste octet van uw IP-adres maskeert;
 3. ‘Gegevens delen’ heeft uitgezet zodat Google de verkregen persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden kan gebruiken (Google kan deze alleen gebruiken voor technische ondersteuning);
 4. Geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Social Media Cookies

De product advertenties, artikelen of videomaterialen die je op Vanuit huis bestellen.nl kunt bekijken, kan je door middel van buttons op onze websites delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de betreffende social media partijen (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn), zodat zij jou herkennen op het moment dat jij de content wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat de ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van Vanuit huis bestellen.nl direct kunnen delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Vanuit huis bestellen.nl heeft daar geen invloed op.

Profiling Cookies

Ons doel is om bezoekers van Vanuit huis bestellen.nl te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Op basis van je bezoek aan Vanuit huis bestellen.nl proberen we een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses passen wij dan de inhoud van Vanuit huis bestellen.nl aan voor verschillende groepen klanten. Ook derde partijen die via Vanuit huis bestellen.nl cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden.

De cookies worden gebruikt om:
 1. Bij te houden welke producten je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt;
 2. Bij te houden hoeveel bezoekers de producten zien en/of op de producten klikken;
 3. Informatie over je surfgedrag door te geven aan andere websites en andere partijen;
 4. Gebruik te maken van diensten van derde partijen om advertenties aan je te kunnen tonen op websites van derden;
 5. Op basis van je social media gebruik interessantere producten te tonen.

Overig

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via Vanuit huis bestellen.nl door derde partijen worden geplaatst.

Dat betekent dat de lijst van cookies die wij gebruiken niet steeds actueel is of dat er cookies met andere doelen worden geplaatst dan hiervoor omschreven.

Ook geldt dit als de pagina’s van Vanuit huis bestellen.nl zogenaamde embedded elementen bevatten. Dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat Vanuit huis bestellen.nl op jouw computer cookies plaatst of uitleest, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat:
 • Je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst of
 • Alle cookies of alleen de cookies van derde partijen worden geweigerd. Ook kun je via je browser je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat Vanuit huis bestellen.nl helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je  Vanuit huis bestellen.nl helemaal niet meer kunt zien.
Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

Tot Slot

Wij zullen deze verklaringen af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld de site van Vanuit huis bestellen.nl of de wet- en regelgeving rondom cookies wijzigt. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Wij adviseren je daarom deze pagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met: